dilluns, 25 de juliol de 2016

                            LA POBLACIÓ DE LES PILES CAP EL 1600. (1)                                          

L'any 1602 el rector de les Piles confeccionà una llista de confessants de tots els feligresos del poble que tenien la obligació de confessar i combregar pels volts de Pasqua, per això també en dèien compliment pasqual o més popularment "fer la creu", doncs el rector feia una creu als que havien complert. Els que no ho havien fet, el rector anotava, "no ha complert", i això podía implicar que pogués ser acusat d'heretgia, o que se'l privés d'entrar a l'esglèsia, o de ser enterrat en lloc sagrat.

Passem tot seguit a veure la llista de totes les famílies de les Piles que van cumplir. Jo l'he fet seguint l'orde alfabètic dels cognoms.

Casa de Joan Balsells
Ell, na Balsells, la muller, la mare, i el Joan, Francesc i Llorens germans.

Casa de Tony Balsells
Ell, Margarida, sa muller, i els fills Mateua, Toni, Pau i Pere

Casa d'en Bartolomeu
Ell en Pere, i na Bartolomeua, sa mare vídua, i els fills Pere, Joan, Francech i Coloma

Casa d'en Batlle
Ell en Joan, na Batlle la muller, i el Joan menor

Casa d'en Briansó
Joan Briansó, Violant Briansona, i els fills Montserrat i Hieronima. I el pastor Guillem

Casa de mestre Cardona
Joan Cardona, Margarida i el mosso Joan Serradell

Casa de na Copons
Joana Copons vídua i els fills Joan i Montserrada

Casa de Joan Ferrer
Ell i na Joana Ferrera

Casa de la Vídua Ferrera
Isabet Ferrera

Casa d'en Francesc Ginovés
Ell i Catherina Ginovesa

Casa d'en Magí Ginovés
Ell el major, i el Magí menor, Speransa Ginovesa muller, Caterina Ginovesa filla i Isabet Ginovesa vídua.

Casa d'en Llambart
Pere Llambart i Coloma Llambarda

Casa de Llorens Oluja
Ell i Caterina sa muller

Casa de na Oluja
Speransa Oluja i el seu fill Baltazar

Casa de mestre Pellicer
Pere Pellicer i Joana Pellicera

Casa d'en Pons
Jaume Pons vdo. i sa filla Isabet Ponsa

Casa de Melxior Pont
Ell i sa muller Caterina Ponta vídua, Coloma Nueta vídua i Simon Nuet fill

Casa de Pau Pont
Joana Ponta vídua, i Pau i Jaume fills. I el pastor Toni

Casa d'en Queralt
Ell en Bartomeu i Joana Queralta sa muller

Casa d'en Andreu Querol
Ell i Eularia Querola sa muller

Casa d'en Pere Querol
Ell i na Hieronima Querola, i la filla Margarida

Casa d'en Ramon
Toni Ramon major, i Toni Ramon menor, i Isabet Ramona

Casa d'en Riba
Ell en Pau, i sa muller Joana, Hieronima Ponsa vídua i àvia. I el Francesc Gadia mosso

Casa d'en Rotx
Joana Roja vídua i Francesc Carulla, el germà

Casa d'en Sengenis
Ell en Montserrat i Agna Sengenisa. I el mosso Bertran Pujalt

Casa de Nycolau Sengenis
Jaume Tomas

Casa Soler
Ell en Jaume, Damiana i Pere Putx

Casa d'en Talavera
Ell en Montserrat i sa muller Joana. El fill Llorens i sa muller Isabet

Casa d'en Tomas
Ell en Pere i sa muller Isabet Tomasa

Casa de Jaume Vallabona
Ell i Speransa. I el seu fill Jaume

Casa de Joan Vallbona
Magina Vallbona vídua

Casa de Sabestiá Vallbona
Ell i Joana sa muller. I Sebastiá el fill

Casa de Toni Vallbona
Ell i sa muller Caterina. Magí Vallbona menor, i sa muller Caterina

Casa de Montserrat Vallbona
Ell i sa muller Hieronima. I un mosso Jaume Foix.

I fins aquí la relació de les 34 famílies que vivien al poble. En total comptabilitzem 103 persones, afegint-hi els mossos i els pastors. Ara aquí caldria afegir-hi els menors que encara no tenien l'edat per poder confesar i combregar.


Josep Ballabriga Clarasó

divendres, 8 de juliol de 2016

                                                   EL FOGATGE DE 1553 A LES PILES

Després del fogatge de 1515, trenta vuit anys més tard se'n confeccionà un de nou.
El 4 d'agost de 1554, molts pobles van haver d'anar a Sarral (Sareal, Sarreal, Sarreall), a fer denúncia dels focs que hi havia a cada lloc.

Un d'aquests pobles que va fer cap a Sarral aquell dia, va ser el de les Piles.
Els representants de la Universitat del poble, que van declarar el nombre de focs de les Piles, van ser Joan Pons com a batlle (balle) i Antoni Balsells com a jurat.

Tot seguit presentarem un llistat ordenat alfabèticament de tots els caps de casa del poble.

És el següent:

Bertomeu Asbert
Antoni Balsells
Joan Balsells
Joan Bertomeu
Joan Brinco (1)
Antoni Caroll
Joan Copons
Joan Ferrer
Francesc Ginoves
"En" Ginoves
Domengo Holuja
Pere Mateu
Joan Pons
Joan Rocha
Antoni Roig
Pere Sengenis
Jaume Thomas
Antoni Valbona
Jaume Valbona
Bernat Vilar

Andreu Granudol, era el vicari, que devia viure a la rectoría.

En total comptem 21 focs, si hi afegim la rectoría. Si calculem que a cada foc o casa, hi havia 5 persones, ens sortirà un total de 105 habitants.

Ara per tal de contrastar el fogatge de 1553 amb el de 1515, buscarem els cognoms que coincideixen en un i altre any.
Veiem els Balsells (2 famílies), Bertomeu, Briançó, Caroll, Copons, Ginoves (2 famílies), Holuja, Mateu, Pons, Roig i Sengenis.

Desapareixen els Alamany, Joan, Talavera i Traver.

En veiem alguns de nous, Asbert, Ferrer, Rocha, Thomas, Valbona (2 famílies) i Vilar.

El cognom Talavera, malgrat que no surt en aquest llistat, sabem que continuava vivint al poble, qui sap si es tracta d'un cas d'ocultació.


Josep Ballabriga Clarasó


(1) El cognom Brinco, és una mala transcripció de Briançó.