dimecres, 30 de desembre de 2015

 
                        LA POBLACIÓ DE LES PILES AL PRIMER QUART DEL SEGLE XVI

                 
                      Avui parlarem del fogatgem que s'efectuà al poble l'any 1515, només divuit anys
                      després de l'anterior, que com vam veure, era de l'any 1497.

                      En aquest cas es registren només 16 focs o cases, que representen uns 80 habitants.

                      El rector del poble era mossèn Guillem Oller, i els caps de casa tot i seguint l'orde
                      alfabètic, eren els següents:

                      La vídua Alamanya
                      Antoni Balcell
                      Joan Barthomeu
                      Lorenç Briançó
                      Pere Copons
                      Joan Genovés
                      Antoni Gisquefré
                      Joan Mateu
                      Nicolau Perejoan
                      Joan Pons
                      Antoni Querol
                      Antoni Roig
                      Bernat Santgenís
                      Joan Talavera
                      Lorens Talavera
                      Joan Traver

                      En aquest període de temps, veiem que morí Barthomeu Alemany. Potser no
                      tenien fills o eren menors d'edat, el cas és que només figura la seva vídua.

                      Els cognoms que repeteixen són els Balcell, Barthomeu, Briançó, Copons,
                      Genovés, Joan, Mateu o Matheu, Pons o Ponç, Roig, Santgenís o Sengenís,
                      i Talavera.

                      Desapareixen els cognoms Bové i Muntaner.

                      Per contra, n'entren tres de nous: Gisquefré, Querol i Traver.

                      Nota: Considero que el Nicolau Perejoan, és Nicolau Pere Joan.
                     
                      En el fogatge anterior hi havia dues famílies que portaven el cognom Barthomeu,
                      ara només n'hi ha una. En canvi en aquesta ocasió hi ha dues famílies que porten
                      el cognom Talavera.

                      Un últim apunt final. Cada vegada he anotat el mossèn a part i potser hauriem de
                      comptar-lo com una casa més. (la rectoría).                      Josep Ballabriga Clarasó
     


          

dijous, 10 de desembre de 2015

                                    LA POBLACIÓ DE LES PILES A LA FI DEL SEGLE XV

                   En el fogatge de 1497 les Piles tenia 17 focs, que correspondrien a uns
                   85 habitants.

                   El rector del poble era Johan de Sensever, i els caps de casa els citarem
                   per ordre alfabètic.

                   Són els següents:

                   Bartholomeu Alemany
                   Anthoni Balcell
                   Jaume Barthomeu
                   Bernat Guim Barthomeu (1)
                   Pere Bover
                   Lorenç Briançó
                   Pere Copons
                   Johan Genovés
                   Nicholau Johan
                   Johan Matheu
                   Johan Muntaner
                   Berenguer Ponç, balle (batlle)
                   Jaume Roig
                   Bernat Sengenís
                   Johan Talavera

                   Alguns d'aquests cognoms van continuar al poble durant diverses gene-
                   racions, però només tres d'ells han perviscut fins l'actualitat.
                   Són el Balcell (act. Balcells o Balsells), els Briançó (act. Briansó) i els
                   Talavera.

                   Dos d'aquests noms de família van quedar fixats a la toponímia espilen-
                   ca. La Rasa de la Balsella, més coneguda per Rasa de Santgenís, li ve
                   dels cognoms Balcells i Santgenís.

                  
                   Josep Ballabriga Clarasó


                  (1) Bernat Guim és un nom compost.