dijous, 26 d’abril del 2018

La població de Guialmons en el fogatge de 1515.

                                  LA POBLACIÓ DE GUIALMONS EN EL FOGATGE DE 1515

A l´últim fogatge de 1497, Guialmons tenia dotze cases, divuit anys després n'havia perdut una. El poblet doncs, devia comptar amb una mica més de cinquanta veïns.

Us passem tot seguit la relació alfabètica dels caps de casa del lloc.

Pere Balcel
Joan Febrer
Joan Gaçol
Jaume Janer
Pere Janer
Francí Prunera
Nicolau Prunera
Joan Queralt
Joan Querol
Pere Querol
Joan Vallbona

Si contrastem els dos fogatges veurem que desapareixen tres famílies: els Carbonell, els Quadres i uns Queralt. Per contra, hi ha dues noves famílies que porten el cognom Querol.

També observem que hi ha alguns caps de casa que repeteixen, com són el Pere Balcel (ara Balcell), el Joan Gaçol, el Joan Janer (abans Giner), el Francí Prunera i el Joan Queralt. No podem saber si es tracta de la mateixa persona, o bé si és algun fill homònim.


Josep Ballabriga Clarasó